Rozwiązania Plaut - Plaut Works - Plaut //

Rozwiązania Plaut - Plaut Works

W oparciu o standardowe narzędzia SAP przygotowaliśmy zestaw produktów Plaut:

Raporty wspierające analizę kosztów podatkowych w odniesieniu do zobowiązań przeterminowanych- raport prezentuje propozycję korekty podatku dochodowego w związku z fakturami przeterminowanymi o więcej niż 30 dni (oraz wyjątek dla TP > 60 dni). Raport zawiera wiele funkcji dodatkowych takich jak automatyczne księgowanie korekty, śledzenie historii, itp.; podstawa prawna: Dz. U. z 2012 poz. 1342 art. 4. Pkt.1

Raporty wspierające analizę dokumentów VAT w odniesieniu do zobowiązań przeterminowanych - raport prezentuje propozycję korekty podatku VAT w związku z fakturami przeterminowanymi o więcej niż 150 dni. Raport zawiera wiele funkcji dodatkowych; podstawa prawne: Dz. U. z 2012 poz. 1342 art. 11 Pkt 9a i 9b

Przelewy DMEE: krajowe, zagraniczne i SEPA - program służący do elastycznego przygotowywania formatów plików z przelewami bankowymi. Jest to funkcjonalność umożliwiająca generowanie plików z przelewami w dowolnych formatach i eksport do terminali bankowych. Opcjonalnie istnieje możliwość generowanie przelewów europejskich SEPA.

Raport do deklaracji podatkowej VAT7 - system raportowy ułatwiający przygotowanie deklaracji VAT7. Na rozwiązanie składa się koncepcja rozwiązania, rozszerzenia oraz konfiguracja systemu.

Uniwersalny interfejs księgowy MS Excel —> SAP - umożliwia importowanie pojedynczych wielopozycyjnych dokumentów z plików o formacie tekstowym lub dowolnym formacie MS Excel. System. Interfejs posiada przebieg testowy z pełną walidacją poprawności danych.

Wydruk propozycji kompensaty - aplikacja umożliwiająca generowanie propozycji kompensat oraz dalszą automatyzację księgowań, monitoringu i rozliczeń. Rozszerzenie zawiera również wydruk propozycji kompensaty oraz kompensaty finalnej.

Rozliczanie różnic kursowych dla faktur krajowych w walucie obcej - gotowe rozwiązanie umożliwiające prawidłowy podział różnic kursowych na cześć KUP i NKUP w przypadku zapłaty za fakturę walutową dostawcy krajowemu. Podstawa prawna (Dz.U.z.2008 r. Nr 212, poz. 1337).

Rozliczanie różnic kursowych dla firm działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych - zestaw rozszerzeń i konfiguracji standardowej umożliwiających prawidłowe rozliczanie różnic kursowych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.

Wydruk formularzy faktur sprzedaży dla firm korzystających z SAP FI (brak wdrożonego SD) - zestaw gotowych formularzy smartforms oraz konfiguracja pozwalająca na drukowanie faktur sprzedaży oraz korekt z poziomu SAP FI. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów nieposiadających wdrożonego modułu SAP FI.

Wydruk dokumentów środków Trwałych - program sterujący i formularze wydruku dla następujących dokumentów:

 • OT - przyjęcia nowego środka trwałego
 • LT – likwidacja środka trwałego

Workflow OT/LT - scenariusz Workflow umożliwiający:

 • rozliczenie STwB oraz wystawienie dokumentu OT
 • akceptację likwidacji składnika

Inwentaryzacja FI-AA - aplikacja wspomagająca przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku trwałego poprzez :

 • wydruk etykietek z kodem kreskowym do oznaczenia składników;
 • aplikację w systemie SAP wspomagającej zarządzaniem procesem inwentaryzacyjnym;
 • aplikację na urządzeniu mobilnym z systemem Windows Mobile, wyposażonym w czytnik kodów kreskowych;
 • wykonywanie w systemie SAP raportów oraz aktualizowanie wpisów inwentaryzacyjnych.

Uzupełnienie raportów FI-AA o nowe raporty pozycji pojedynczych - operacje aktywów trwałych - RABEWG_ALV01; dowód pochodzenia obciążeń aktywów trwałych - RAHERK01. Rozbudowanie powyższych raportów o następujące funkcje:

 • wybieranie danych dla wielu lat obrotowych
 • prezentacja danych jest realizowana za pomocą listy ALV ( zmiany układu, kolejności kolumn, sumowanie, grupowanie oraz export do Excel ’a, itp.)
 • na raporcie prezentowane są wszystkie operacje w zdefiniowanym zakresie danych. Istnieje możliwość ich dowolnego grupowania i sumowania.

Raport rozliczenia zleceń lub projektów dla składników majątku trwałego - raport pokazujący rozliczenie ŚTwB na składniku majątku trwałego lub prezentację pochodzenia środków trwałych z poszczególnych ŚTwB z możliwością eksportu do Excela.

Moduł windykacyjny - moduł windykacyjny umożliwia prezentację i grupowanie przeterminowanych rozrachunków oraz:

 • blokady klientów
 • automatyczne rozsyłanie maili do osób odpowiedzialnych za klientów
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • administrację kontaktami z kancelarią prawniczą
 • śledzenie postepowań sądowych.

Księga Materiałowa (ML) - Księga Materiałowa jako obszar funkcjonalny w SAP ECC stanowi nowoczesne narzędzie dostarczające informacji do sprawozdań finansowych z zakresu wyceny zapasów oraz jest doskonałym narzędziem wspomagającym wewnętrzne procesy zarządcze. Korzyści:

 • połączenie mechanizmu cen stałych „S” i średnioważonych „V”
 • przenoszenie odchyleń przez poszczególne poziomy produkcyjne
 • szczegółowe raporty dla procesu zaopatrywania
 • ceny transferowe - równoległa wycena zapasów.

Zintegrowany moduł System Projektowy (PS)     -wspomaga procesy podejmowania decyzji oraz umożliwia optymalizację procesów gospodarczych podczas planowania i realizacji prac nad projektem. System wspiera użytkownika we wszystkich fazach projektu udostępniając mu informacje na bieżąco i redukując rutynowe zadania.

Portal B2B dla dostawców - PlautWorks B2B Portal dla dostawców jest alternatywnym rozwiązaniem dla klientów i ich dostawców, którzy z różnych powodów nie mogą wykorzystać mechanizmów EDI (Electronic Document Interchange) w procesach zakupowych. Cechy portalu:

 • pełna integracja z SAP ERP
 • rozwiązanie wykonane w technologii WebDynpro for ABAP z wykorzystaniem standardowych narzędzi SAP
 • bezpieczna komunikacja przez internet z wykorzystaniem SAP WebDispatcher
 • dostęp do funkcji portalu z wykorzystaniem SAP Netweaver Business Client
 • prosta i intuicyjna obsługa
 • szybkie przeszukanie danych
 • łatwość filtrowania
 • możliwość definiowania własnych układów
 • możliwość zapisania danych w pliku Excel

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt