GDPR - Plaut //

Prohlášení o ochraně osobních údajů, které nabývá účinnosti 25. května 2018 (GDPR)

 

Zásady zpracování osobních údajů

Plaut Consulting CZ s.r.o. jako správce osobních údajů provádí jejich zpracování primárně v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Plaut Consulting CZ s.r.o.

IČO: 276 20 832

Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha

e-mail: gdpr_cz@plaut.com

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Bezpečnost, ale i přesnost osobních údajů, je pro Plaut Consulting CZ s.r.o. velmi důležitá. Proto byly zavedeny fyzické a elektronické postupy i administrativní opatření k jejich zajištění a přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění pracovníci Plaut Consulting CZ s.r.o., kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

Vyžadujeme rovněž, aby také naši dodavatelé chránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním veškeré informace, s nimiž jsou v rámci plnění smluvního vztahu s námi seznámeni.

 

Společnost Plaut Consulting CZ s.r.o. si význam ochrany osobních údajů uvědomuje a je odhodlána je zpracovávat odpovědně, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to ve všech zemích, kde působí.

 

Níže jsou uvedeny obecné postupy ochrany osobních údajů společnosti Plaut Consulting CZ s.r.o. pro shromažďování, používání a sdílení osobních údajů zákazníků i dalších fyzických osob, obchodních partnerů, dodavatelů a organizací, s nimiž společnost Plaut Consulting CZ s.r.o. spolupracuje nebo spolupráci zvažuje.

 

Nad rámec tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů lze poskytnout dodatečné nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétním produktem či službou.

 

Účely využití Vašich osobních údajů

Pokud doručíte společnosti Plaut Consulting CZ s.r.o. jakékoli podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto Vámi poskytnuté údaje zpracovávány společností Plaut Consulting CZ s.r.o., a to ve Vámi poskytnutém rozsahu.

Podle povahy podání budou osobní údaje fyzických osob zpracovávány z některého z následujících účelů:

 1. a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Pokud doručíte společnosti Plaut Consulting CZ s.r.o. osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že všichni pracovníci Plaut Consulting CZ s.r.o. nakládající s osobními údaji jsou vázání povinnou mlčenlivostí.

 

Příklady zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob shromažďuje Plaut Consulting CZ s.r.o. pro různé účely, např. v rámci:

 

Provozu webových stránek nebo jiných online služeb - při vstupu na naše webové stránky nebo v případě použití našich online služeb zaznamenáme informace nutné k tomu, abychom zajistili řádný provoz webových stránek a přístup k nim, dále pro naplnění naší povinnosti zabezpečení a zákonných povinností souvisejících s provozem webových stránek; typicky hesla, IP adresy nebo nastavení internetových prohlížečů. Rovněž shromažďujeme informace o činnosti návštěvníků webových stránek, jako jsou záznamy předvoleb a nastavení, a to za účelem přizpůsobení jejich zkušeností s webovými stránkami a pro shromáždění statistik za účelem zlepšování i další rozvoj našich webových stránek, produktů a služeb.

 

Reakce na žádosti o informace, objednávky nebo podporu - v případě, že nás kontaktujete (online či offline) v souvislosti se žádostí o informace, pro objednávku našich produktů či služeb, poskytnutí podpory nebo pro účast na fóru nebo v jiném sociálním prostředí nebo počítačovém nástroji, shromažďujeme informace nezbytné pro naši reakci s cílem vyhovět Vaší žádosti (abychom Vás kontaktovali za účelem poskytnutí přístupů k produktům nebo službám nebo poskytnutí podpory). Shromažďujeme například Vaše jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o Vaší žádosti a Vaší dohodě s námi, jakož i plnění, dodání a fakturaci Vaší objednávky. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidována i Vaše ID datové schránky.

Současně jsme oprávněni ukládat informace o průzkumu spokojenosti zákazníka. Tyto informace uchováváme pro administrativní účely, ochranu svých práv a v souvislosti se vztahem s Vámi.

Poskytnete-li v souvislosti se žádostí své jméno a kontaktní údaje pro registraci, může registrace sloužit také k Vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek. Pro objednávku našich služeb a produktů můžete díky předchozí nebo současné registraci sami přizpůsobovat a ovládat nastavení ochrany svého soukromí.

 

Kontaktování zaměstnanců našich zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů - v rámci vztahů se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, partnery a dodavateli od nich získáváme obchodní kontaktní informace (jako jsou jméno, obchodní kontaktní údaje, funkce nebo titul jejich zaměstnanců, dodavatelů, poradců a oprávněných uživatelů), které následně využíváme pro účely, jako jsou plnění a správa smlouvy, dodávka produktů a poskytování služeb, poskytování podpory, fakturace a správa služeb nebo vztahu.

 

Informace o návštěvách - fyzické osoby navštěvující naše prostory a lokality mohou být registrovány vlastníkem objektu (zaznamenány mohou být jméno, identifikační údaje a obchodní kontaktní údaje); v některých objektech provozují jejich vlastníci bezpečnostní kamerové systémy (tyto systémy neslouží k systematickému monitorování fyzických osob) a pohyb po objektu může být regulován prostřednictvím identifikačních karet.

 

Marketing - většina námi shromažďovaných informací pochází z přímé interakce s Vámi. Pokud se zaregistrujete na určitou akci, můžeme shromažďovat informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci akce, jakož i během akce (např. účast na konkrétních přednáškách a výsledky průzkumů). Informace o našich produktech a službách můžete dle svého výběru odebírat e-mailem, telefonicky nebo poštou. Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb Vám můžeme poskytovat také přizpůsobené informace. Registraci k odběru přizpůsobených sdělení můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu, která je uvedena v každém námi zaslaném sdělení.

 

Odkazujeme-li na používání Vašich osobních údajů v kontextu žádosti, objednávky, transakce či smlouvy (nebo v rámci jejich přípravy), nebo pokud Vám poskytujeme služby, které požadujete (jako např. webové stránky), činíme tak, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi.

 

V případě, že odkazujeme na používání Vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem, zlepšením nebo vývojem svých produktů nebo služeb, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení nebo pro splnění regulačních požadavků, jinak než v souvislosti s Vaší smlouvou nebo žádostí, činíme tak na základě svého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby, případně s Vaším souhlasem. Pokud shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, na které se vztahuje legislativa EU o ochraně osobních údajů, může to mít dopady na Vaše práva.

Sdílení osobních údajů

 

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme; k jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Případné sdílení osobních údajů fyzických osob (tj. subjektů údajů) probíhá na základě písemných dohod se společnými správci nebo zpracovateli.

 

Jako organizace nabízející širokou paletu produktů a služeb s obchodními procesy, strukturou řízení a technickými systémy přesahujícími hranice, zavedla společnost Plaut Consulting CZ s.r.o. zásady, stejně jako standardy a postupy pro konzistentní ochranu osobních údajů. Informace o Vás můžeme sdílet s mateřskými a sesterskými společnostmi po celém světě a převádět je do zemí, kde podnikáme, a to v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Mateřským a sesterským společnostem poskytujeme přístup k osobním údajům pouze dle potřeby a v rozsahu nezbytném pro účely, pro něž je přístup udělen. V příslušných případech může společnost Plaut Consulting CZ s.r.o. rovněž sdílet Vaše osobní údaje s vybranými partnery, kteří nám pomáhají poskytovat Vám nebo společnosti, pro kterou pracujete, produkty nebo služby, či plnit Vaše žádosti, nebo tak činíme s Vaším souhlasem. Při výběru svých dodavatelů a partnerů zohledňujeme jejich procesy zacházení s údaji a důsledně vyžadujeme, aby byly v souladu s platnou legislativou.

 

Za určitých okolností se mohou na osobní údaje vztahovat povinnosti poskytnutí vládním orgánům v rámci soudních řízení, dle nařízení soudu nebo v rámci zákonného postupu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet za účelem ochrany práv či majetku společnosti Plaut Consulting CZ s.r.o., našich obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků a dalších osob, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny.

 

 

Mezinárodní předávání

 

Díky mezinárodní působnosti společnosti Plaut Consulting CZ s.r.o. dochází k předávání osobních údajů mezi různými sesterskými i mateřskými společnostmi, stejně jako třetími osobami se sídlem v zemích, kde podnikáme nebo máme smluvně zajištěnu spolupráci.

 

V zemích EU je díky nařízení GDPR zajištěn stejný vysoký standard právního rámce ochrany osobních údajů při jejich zpracování, Plaut Consulting CZ s.r.o. proto předpokládá institucionální bezpečnost předávaných osobních údajů.

Při předávání osobních údajů jinému správci do země mimo Evropskou unii zkoumáme, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (rozhodnutí jsou k dispozici na https://www.uoou.cz/prehled-pripadu-predavani-osobnich-udaju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-urad-o-povoleni/ds-1649/archiv=0&p1=1633 pod bodem 3). Předávání může dále probíhat na základě záruky přijímajícího správce a za podmínky, že jsou subjektu údajů v dané zemi k dispozici vymahatelná práva a účinná právní ochrana. Mezi tyto vhodné záruky patří zejména závazná podniková pravidla a standardní smluvní doložky.

 

 

Doba uchování

 

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. audit, účetnictví a zákonné lhůty pro uchování), řízení sporů a pro vytvoření, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků v zemích, kde podnikáme.

 

V dodatečných nebo konkrétnějších informacích o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétními produkty a službami mohou být specifikovány podrobnější informace o příslušných lhůtách uchovávání.

 

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mohou požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich aktualizaci nebo opravu. Máte rovněž právo uplatnit námitku vůči přímému marketingu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností Plaut Consulting CZ s.r.o. můžete uplatnit následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 2. b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR);
 3. c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR);
 4. d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 5. e) právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

 

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že je naše zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat reklamaci:

 

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Dle potřeby můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, stejně jako jakákoliv jiná specifická prohlášení související s ochranou osobních údajů. Bude-li nutné v tomto dokumentu provést jakékoli změny, uvedeme vždy na začátku Prohlášení o ochraně osobních údajů nové datum.

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt